Adatkezelési tájékoztató

A WISE Közép-Európa Egyesülete (Székhely: 1042 Budapest, Jókai utca 2b. 2/1 7.; Egyesületi jegyzékszám: 01-02-0007676; továbbiakban „Egyesület”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt szerint kezeli a www.wise.hu honlapon, illetve annak aldomainjain a személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai kezelésére a WISE Közép-Európa Egyesülete (Székhely: 1042 Budapest, Jókai utca 2b. 2/1.; Egyesületi jegyzékszám: 01-02-0007676) jogosult. Az Egyesülettel a president@wise.hu e-mail címen vagy az Egyesület székhelyére küldött postai levél útján léphet kapcsolatba.

A személyes adataihoz az Egyesület elnöke fér hozzá. Az Egyesület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely az Egyesület részére az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés időtartama

2.1. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: névre szóló hírlevél küldése, információk megosztása.

Adatkezelés jogalapja: az ön önkéntes hozzájárulása, amit az [ Elfogadom ] vagy [ Igen ] gombra kattintással ad meg.

Személyes adatok címzettjei: az Egyesület honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.).

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra/linkre kattintással bármikor visszavonhatja.

2.2. Rendezvényre jelentkezés, regisztráció rendezvényre

Adatkezelés célja: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj kiszámlázása.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében, szerződés teljesítése a rendezvényen való részvétel tekintetében és jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében.

Személyes adatok címzettjei: az Egyesület honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), az Egyesület részére online bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő SimplePay terminál szolgáltatást biztosító OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.), az Egyesület részére számlázási tevékenységet végző KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.).

Adatkezelés időtartama: amennyiben a rendezvényen való részvétel díját nem egyenlíti ki a 30 napos fizetési határidőn belül, akkor a rendezvényre való jelentkezés tekintetében a jelentkezéstől számított 30. nap eltelte, amennyiben a rendezvényen való részvétel díját kiegyenlíti, akkor a rendezvényen való részvételt követő 6 hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a rendezvényen való részvételtől elállás esetén.

2.3. Kiadványok értékesítése

Adatkezelés célja: kiadványok értékesítése és kiszállítása a vásárlók részére.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési és szállítási adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (az Egyesület jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése és kiszállítása tekintetében).

Személyes adatok címzettjei: az Egyesület honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), az Egyesület részére online bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő SimplePay terminál szolgáltatást biztosító OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.), az Egyesület részére számlázási tevékenységet végző KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Adatkezelés időtartama: a rendelési és szállítási adatok tekintetében a rendelés teljesítésétől számított egy hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

2.4. Panaszkezelés

Adatkezelés célja: vásárlói panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

Személyes adatok címzettjei: elektronikus úton benyújtott panasz esetén a WISE Közép-Európa Egyesülete, Székhely: 1042 Budapest, Jókai utca 2b. 2/1 7.; Egyesületi jegyzékszám: 01-02-0007676; az Egyesület honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.), papírlapon benyújtott panasz esetén nem adja át a személyes adatait az Egyesület más személy részére.

Adatkezelés időtartama: a panaszról készült jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolata tekintetében 5 (öt) év.

2.5. MAKH-díj

Adatkezelés célja: A Hubbard Management Rendszer standard alkalmazásának elismerésével és díjazásával kapcsolatos adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amit a díjra történő pályázással ad meg.

Személyes adatok címzettjei: a WISE Közép-Európa Egyesülete, Székhely: 1042 Budapest, Jókai utca 2b. 2/1 7.; Egyesületi jegyzékszám: 01-02-0007676; és az Egyesület honlapjának szerverszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.).

Adatkezelés időtartama: a díjra való pályázástól a díjazást követő 12 hónapig a díjat el nem nyert személyek tekintetében és a díjra való pályázástól a hozzájárulás visszavonásáig a díjazott esetén.

3. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

3.1. Az Egyesület a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt naptól kell alkalmazni, feltéve, hogy az adatkezelési tájékoztatót az Egyesület a honlapján nyilvánosságra hozza.

3.2. Az Egyesület értesíti Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az Egyesület rendelkezésére álló e-mail címén.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

4.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha az Egyesület kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az esetben a következő információkra jogosult: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. az Egyesület erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben bejelenti az Egyesület részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön hiányos személyes adatait.

4.3. Törléshez való jog

Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Egyesületnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), (iii) az Egyesület személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iv) az Egyesület jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, törli az Ön személyes adatait. az Egyesület a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyesületra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Egyesületnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyesület a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. az Egyesület az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt a korlátozást, illetve a feloldást megelőzően.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén az Egyesület a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén vagy hozzájáruláson alapul és a személyes adatai kezelés automatizált módon (nem papírlapon) történik.

5. Jogsértések kezelése

Jogsértés esetén fordulhat az Egyesülethez a president@wise.hu email címen vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.    

Keresés az oldalon:
Fontos kiadványok

Hogyan kezeljük a hisztériát?

A hisztéria kontrollja